[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
B
Bandbreedte Diverse nieuwe hypotheken kennen een zgn. rente met een bandbreedte, d.w.z. de rente die u betaalt blijft gelijk zolang de huidige marktrente zich binnen een bandbreedte bevindt. Pas wanneer de marktrente boven of onder de bandbreedtegrens komt, dan wordt uw rente verhoogd of verlaagd.
Bankgarantie De bank garandeert dat zij op eerste aanmaning uw schuld waarvoor de bank garant staat, voldoet. Na het tekenen van de vooorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.
Basisaftrek Als belastingplichtige heeft u een basisbedrag dat u mag aftrekken van uw bruto jaarinkomen. De hoogte van dit bedrag varieert afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie.
Belastbaar inkomen Het saldo van uw inkomen minus uw aftrekposten vormt het belastbaar inkomen. Na aftrek van de basisaftrek wordt over het resterende bedrag volgens het schijventarief belast geheven.
Belastingaangifte Wanneer u in aanmerking denk te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandheid te zijn dat u meer belasting moet betalen, dan moet u aangifte doen bij de belastingdienst. U kunt hierbij gebruik maken van diverse standaardformulieren.
Belastingaftrek Diverse posten, zoals hypotheekrente of lijfrentepremies kunnen van uw belastbare inkomen afgetrokken worden.
Belastingplan 2001 Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. Het oude bronnenstelsel is ernstig verouderd. Hiervoor in de plaats komt het boxenstelsel. Vooral in Europa sluit onze wetgeving hierdoor beter aan bij andere Eurolanden.
Belastingschijven Indeling van het belastbare inkomen in delen. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.
Beleggingsfonds Samenstelling van investeringen in aandelen, obligaties, onroerend goed en/of andere beleggingsmogelijkheden.
Bereidstellingsprovisie Extra afsluitprovisie welke u in rekening wordt gebracht bij het verlengen van de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte.
Bewonersverklaring Een verklaring die bij premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat hij/zij de woning een vol jaar heeft bewoond.
Boeterente Bedrag dat in rekening wordt gebracht bij aflossen boven het boetevrije bedrag of bij het te laat of niet betalen van de maandelijke hypotheeklast.
Boetevrij aflossen Bij de meeste hypotheken is het mogelijk om zonder boete jaarlijks een extra gedeelte van de hypotheek af te lossen. Dit kan varieren van 10% tot 50% van het geleende bedrag.
Bouwrente De rente die u bij een nieuwbouwwoning moet betalen aan aannemer en hypotheekverstrekker.